HR | EN
Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama - natječaj u najavi

Svrha natječaja je poduprijeti provedbu mjera za korištenje obnovljivih izbora energije i/ili energetske učinkovitosti koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno dvadeset posto u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu navedenog Poziva su mikro, mala, srednja i velika poduzeća u privatnom vlasništvu koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve prerađivačke i proizvodne djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda, a sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07).

U prihvatljive aktivnosti se uključuju aktivnosti upravljanja projektom i administracije, aktivnosti vidljivosti i informiranja, energetska obnova te aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije.

Prihvatljivi troškovi su:

- troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta
- troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
- neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
- troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja;
- troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:

- troškovi izrade prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga,
- troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave,
- troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući, i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda
- troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);

- troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava:

1. uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona sukladno normi IEC 60034-30 i to:

a) novih pogona razine učinkovitosti IE3 ili boljih,
b) modernizacije postojećih elektromotornih pogona postojeće razine učinkovitosti minimalno razine IE2 uređajima primjenom sustava za regulaciju brzine okretaja (VSD),
c) ostalih pripadajućih troškova regulacijske opreme za industrijske sustave – kao što su: crpke i crpni sustavi, ventilatori i ventilatorski sustavi, elektromotorni pogoni sustava za pripremu komprimiranog zraka, rashladni sustavi i druga industrijska oprema čije uvođenje doprinosi uštedi energije;

2. poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz uvjet učinkovite:

a) rekuperacije otpadne topline u procesima,
b) tehnološke racionalizacije potrošnje energije,
c) promjene postupaka vođenja i upravljanja procesima,
d) regulacije opterećenja i regulacije sustava;

3. uvođenje u učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;

4. revitalizacija toplinske infrastrukture uz uvjet učinkovitijeg sustava:

a) grijanja/hlađenja proizvodnih/radnih prostora,
b) pripreme tople vode,
c) proizvodnje tehnološke pare i tople vode,
d) rekonstrukcije cijevnih razvoda, kojim će se poboljšati iskorištenje energije i smanjiti energetski gubici;

5. provođenje zahvata na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije putem:

a) iskorištenja otpadne topline,
b) drugih tehničko/tehnoloških mjera na agregatima i pripadnoj opremi koje direktno doprinose smanjenju potrošnje energije;

6. uvođenje/rekonstrukcija cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije putem:

a) automatizacije upravljačkih sustava,
b) sustava mjerenja i nadzora – SCADA, CNUS;

7. provođenje zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem:

a) kompenzacija jalove energije,
b) zamjene energetske opreme učinkovitijim izvedbama i rješenjima (energetski transformatori, agregati i dr.),
c) ostalih srodnih zahvata u elektroenergetici;

8. revitalizacija električnih instalacija putem učinkovitih sustava rasvjete s tehničkim rješenjima i granskim normama:

a) svjetlotehnički pokazatelji sukladno normi za unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1,
b) svjetlotehnički pokazatelji sukladno normi za vanjsku rasvjetu HRN EN 12464-2, energetski učinkovita rješenja unutarnje rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u plinu i LED tehnologiji (fluo-cijevi naprednih generacija s elektroničkim predspojnim napravama, fluokompaktne žarulje, LED izvori i ostale energetski učinkovite tehnologije),
c) ugradba regulacijskih sklopova i sustava s upravljanjem prema svim ulaznim veličinama (vrijeme, prisutnost osoba, prirodna svjetlost). Spojni i montažni pribor, kabeli, instalacijske i zaštitne cijevi, razdjelni ormari/kutije, osigurači, prekidači i ostala zaštitna i razdjelna oprema u funkciji unutarnje rasvjete,
d) ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke: min. 60 lm/W (izvor svjetlosti, predspoj/ driver, optika);

9. pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije

10. provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije, putem:

a) poboljšanja sustava izgaranja u procesnim ložištima rekonstrukcijom sustava za upuhivanje zraka i drugim mjerama,
b) optimizacije i regulacije temperature procesa izgaranja,
c) toplinske izolacije vagona za pečenje opeke,
d) zamjene postojećih cjevovoda za otprašivanje i pripadnih ventilatora – kamenolomi, cementare i sl,
e) ostalih tehnoloških mjera i zahvata koji doprinose energetskoj učinkovitosti u procesu proizvodnih industrija.

- troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon:

1. instalacija sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite:

a) Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, ), te123/16, 131/17, 111/18
b) Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);

2. instalacija sustava za proizvodnju:

a) Električne energije, iz energije:

- sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
- vjetra,
- biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,
- geotermalne energije;

b) Toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s:
- toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,
- kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),
- dizalicama topline ( sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenog 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora, na snazi od 1. siječnja 2018. godine), i
- geotermalnim izmjenjivačima topline .

Maksimalan intenzitet potpore je do 85%, ovisno o vrsti i veličini ulaganja, a ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 266 milijuna kuna – najniži iznos je 350.000,00 kn, dok je najviši iznos 20 milijuna kuna.

Indikativan datum početka predaje projektnih prijava je 10.08.2020. godine.

S obzirom da se natječaj trenutno nalazi na eSavjetovanju moguće je da će doći do određenih promjena.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/    

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/   

 

 

13 05/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice