HR | EN
Natječaji

Natječaj integrator – otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga

Mikro ste, mali ili srednji poduzetnik? Želite ulagati u inovacije procesa ili stvarati nove inovativne proizvode i usluge kroz suradnju s drugim MSP-ovima?

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv s ciljem podržavanja kapaciteta malih i srednjih poduzetnika za uvođenje inovacija obuhvaćajući ulaganja u provedbu novih rješenja koji će rezultirati inovativnim rješenjima, uključujući rješenja koja se ne temelje na istraživanju i razvoju, koja primjenjuju MSP–ovi. Druga svrha je izravno podržavati inovativna poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Navedeno će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Predmet i cilj poziva:
Sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima je predmet poziva.

Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu je cilj poziva.

Raspoloživa sredstva i intenzitet potpore:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK .

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos je 2.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji:
Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prihvatljivi partneri:
Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu. Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive aktivnosti su namijenjene poticanju inovativnosti MSP-ova u sklopu konzorcija s ciljem uspostave dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima – Integratorima.

Prihvatljivi troškovi:

 • Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta:
  1. Postojeći zaposleni, za radno mjesto na kojem postoji djelatnik zaposlen kod prijavitelja/partnera u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga
  2. Novozaposleni, godišnji bruto iznosi troškova plaća izračunavaju sukladno opisanom u Prilogu 10. Metodologija obračuna troškova plaća prema PMF metodi.
 2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Neizravni troškovi odnose se na troškove uredskog prostora (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta).
 3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima,
 4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama,
 5. Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima.,
 6. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006.godine o zajedničkom sustavu PDV-a.
 • Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za Potpore male vrijednosti (Program de minimis)
 1. Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti prihvatljivi su do 15.000,00 HRK;
 2. Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, prihvatljivi su do 60.000,00 HRK;
 3. Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu);
 4. Troškove revizije projekta;
 5. Troškove pomoćnih usluga za inovacije (banka podataka, knjižnica, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga);
 6. Troškovi vanjskih usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.,
 7. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13, Stavku l. Prvom podstavku Direktive Vijeća br. 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006.godine o zajedničkom sustavu PDV-a.


Neprihvatljivi troškovi:

Neprihvatljivi troškovi prijavitelja/partnera:

 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrativ PDV),
 • Operativni troškovi,
 • Troškovi poduzeća u poteškoćama, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama,
 • Kupnja rabljene opreme,
 • Kupnja i najam vozila,
 • Oprema za redovito poslovanje koja nije vezana uz projekt,
 • Amortizacija instrumenata i opreme ukoliko je kupnja iste (su)financirana bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz EU, odnosno ESI fondova) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava,
 • Kupnja ili zakup sitnog inventara,
 • Savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima nevezano za projekt,
 • Troškovi za savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog razdoblja,
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika kojim se zamjenjuje postojeće osoblje kod poduzetnika,
 • Troškovi zaposlenika (plaće) koji ne rade na poslovima vezanima uz projekt,
 • Kupoprodaja zemljišta i zgrada,
 • Priprema zemljišta, krčenje zemljišta i trošak gradnje,
 • IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje,
 • Materijali i potrošna roba koje poduzetnik koristi u redovnom poslovanju nevezano za projekt,
 • Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi primitci radnika, u skladu s propisima Republike Hrvatske,
 • Troškovi za otvaranje, zatvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, javnobilježnički trošak,
  Leasing,
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršenih radova ili osiguranja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20),
 • Trošak povezan s ulaganjem u stambeni sektor,
 • Trošak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije u okviru operacije, koje nabavlja korisnik, osim ukoliko iste nisu obavezne u okviru ovog poziva,
 • Trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija,
 • Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene u točki 10 te troškovi u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20).

Rok i način prijave:

Projektni prijedlog podnosi se od 30. ožujka 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o natječaju i projektnoj dokumentaciji možete pročitati ovdje.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

20 03/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice