HR | EN
Natječaji

Objavljeni uvjeti Poziva za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje EU projekata: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

U e-Savjetovanju objavljeni uvjeti Poziva za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje EU projekata: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju.

Predmet ovoga Poziva je podrška ulaganjima poduzeća u digitalne i/ili zelene tehnologije s ciljem jačanja konkurentnosti i rasta MSP-ova kako bi se povećala njihova sposobnost da odgovore na tržišne izazove uzrokovane korona krizom. Svrha Poziva je jačanje konkurentnosti MSP-ova na domaćim i svjetskim tržištima i priprema digitalnog, zelenog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje tehnološki napredne i/ili energetski učinkovite proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu povećanja proizvodnje, izvoza i očuvanja postojećih radnih mjesta, poticanja stvaranja novih radnih mjesta te razvoja novih kompetencija. Kroz ovaj poziv će se podržati i dodatna ulaganja u razvoj vještina, kompetencija i znanja zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućeg rješenja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi  1.140.000.000,00 HRK . Najniža vrijednost potpore je  500.000,00 HRK, dok ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su srednja, mala i mikro poduzeća koja su registrirana u NKD sektoru C Prerađivačka industrija.

VRSTA POTPORE: Regionalne potpore
AKTIVNOST: Ulaganje u materijalnu imovinu
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

AKTIVNOST: Ulaganje u nematerijalnu imovinu
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.

VRSTA POTPORE: Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja
AKTIVNOST: Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. (1b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme

VRSTA POTPORE: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
AKTIVNOST: Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

VRSTA POTPORE: Potpore za usavršavanje
AKTIVNOST: Usavršavanje
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja 

VRSTA POTPORE: Potpore male vrijednosti (de minimis)
AKTIVNOST: Grijanje i hlađenje
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

AKTIVNOST: Promidžba  i vidljivost
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

AKTIVNOST: Priprema dokumentacije projektnog prijedloga
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva.)

Svi zainteresirani poduzetnici se mogu za više informacija obratiti Enteru Koprivnica na sljedeću e-mail adresu: info@enterkoprivnica.hr ili putem telefona 048/222-338.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima u najavi, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/  

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

15 03/2021
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice