HR | EN
Novosti

Otvoren je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Grad Koprivnica je 14.07.2023. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice. 

Predmet Javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području Grada Koprivnice, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i korištenje EU sredstava, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova
  Europske Unije
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje izlaganja na sajmovima
 • Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
 • Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima ili obrtima za čuvanje
  djece poduzetnicama početnicama za prvu godinu poslovanja

Korisnici sredstava su:

Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog
gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, čije je sjedište i/ili ulaganje na području Grada Koprivnice.
Za ostvarivanje subvencija potrebno je da gospodarski subjekt – podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog (vlasnik/ca ili jedan zaposleni) na puno radno vrijeme.

Korisnici sredstava ne mogu biti:

 • vlasnici paušalnih obrta koji u isto vrijeme rade kod drugog poslodavca, odnosno obrt im je drugi izvor prihoda
 • povezana društva, rodbinski ili blisko povezane osobe
 • gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe i to:
  (a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako
  je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1);
  (b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
  (c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  1.ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih
  od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
  2.ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne
  proizvođače;
  (d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
  (e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Nepovratne subvencije se neće dodijeliti gospodarskim subjektima:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku
  likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
  osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • koji imaju dospjeli, nepodmireni dug s bilo koje osnove prema Gradu Koprivnici (za svaki
  zaprimljeni zahtjev Grad Koprivnica će sama izdavati potvrdu o dugu. Ukoliko postoji dug,
  prijavitelj će se obavijestiti i imati će rok od 8 dana da podmiri dug. Ukoliko dug ne bude
  podmiren zahtjev će se odbiti)

Nepovratne subvencije dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere.

Prijava se šalje isključivo u .pdf formatu na e-mail: mjere@koprivnica.hr sa naznakom „Zahtjev za dodjelom nepovratnih subvencija Grada Koprivnice“.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost
subvencije po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 2.654,46
EUR.

Zahtjevi za bespovratne potpore zaprimaju se od 17. srpnja 2023. godine do 30. studenoga 2023. godine ili iskorištenja raspoloživih sredstava planiranih proračunom Grada za 2023. godinu, osim prijava za mjeru Sufinanciranje potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima koje se zaprimaju do 06. listopada 2023. godine.

Cijeli tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete pročitati i preuzeti OVDJE.

 

17 07/2023
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice