HR | EN
Novosti

Održana online edukacija o organizacijskoj klimi u suradnji sa 7thsensecoaching!

Dana 11. studenog ENTER Koprivnica je u suradnji sa 7THSENSECOACHING organizirao besplatnu online edukaciju "KLIMA JE SVE" s fokusom na organizacijsku klimu i kulturu, važnost komunikacije i alate koji mogu poboljšati odnose u redovnom poslovanju. Edukaciju je održala Melita Pavlek - specijalist za lokalnu demokraciju i razvoj, savjetnik za komuniciranje, NLP coach.

Edukacija se fokusirala na upravljanje ljudskim potencijalima te organizacijsku klimu i kulturu, a dotaknula se i tema kako unijeti promjene koje će rezultirati povećanom efikasnošću te pozitivno utjecati na dugoročno planiranje poslovanja.

Organizacijska klima je percepcija, odnosno subjektivni osjećaj zaposlenika o radnoj atmosferi i timu te se odnosi na zajednički definirana organizacijska pravila, objasnila je Melita Pavlek. Organizacijska klima je moderator svih organizacijskih procesa. Dobra organizacijska klima vodi efikasnoj i prosperitetnoj organizaciji. Kako bismo lakše ostvarili poslovne ciljeve, važno je uključiti i uskladiti organizacijsku klimu s misijom i vizijom organizacije, naglasila je.

Mjere organizacijske klime svojevrsna su mjera učinkovitosti menadžmenta i osnova za ocjenjivanje i razvoj, a mogu poslužiti i kao kriterij za nagrađivanje i napredovanje menadžmenta. Na temelju mjera ogranizacijske klime moguće je planirati i implementirati promjene za poboljšanje.

Ova edukacija provodi se u sklopu aktivnosti informiranja MSP-ova vezano za dugoročno planiranje poslovanja i redovno poslovanje, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost Entera Koprivnica d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

12 11/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice