HR | EN
Novosti

Dostava E-mail adrese sudskom registru i E-komunikacije sa sudovima

Hrvatski sabor je u prošloj godini donio izmjene i dopune Zakona o sudskom registru i Zakona o parničnom postupku.

U oba su navedene obveze određenih subjekata u vezi s elektroničkim poslovanjem i to obveza da se sudskom registru dostavi barem jedna adresa elektroničke pošte, te da se uspostavi e-komunikacija sa sudovima.

Dostavu adrese elektroničke pošte u sudski registar moraju provesti samo pravni subjekti upisani u sudski registar, a e-komunikaciju sa sudovima moraju uspostaviti sve pravne osobe. 

1. DOSTAVA E-MAIL ADRESE

Subjekti koji su dužni sudskom registru podnijeti zahtjev za upis adrese elektroničke pošte u sudski registar su oni koji se i inače upisuju u sudski registar.

Prema članku 38.b Zakona o sudskom registru, subjekt upisa dužan je najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Subjekt upisa može imati i upisati u sudski registar i više adresa elektroničke pošte. Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa. Ako dođe do promjene adrese elektroničke pošte, subjekt upisa dužan je podnijeti sudskom registru promjenu te adrese.

Zakon o sudskom registru nije propisao kazne za neispunjavanje ovih obveza, ali je zato  propisan postupak opominjanja i kažnjavanja. Registarski sud će u slučajevima propisanim zakonom rješenjem opomenuti osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu, te ih pozvati na ispunjenje u roku od 15 dana i istodobno izreći novčanu kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom roku. Ako opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz rješenja u roku od 15 dana, provest će se postupak radi prisilne naplate izrečene novčane kazne.

Dva su načina podnošenja zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte. Ako subjekt upisa vrši upis promjene i nekih drugih podataka koji se upisuju u sudski registar podnijet će prijavu za upis u sudski registar te na njoj prijaviti i upis ili promjenu adrese elektroničke pošte. Ako se zahtijeva samo upis/promjena adrese elektroničke pošte to će se učiniti dostavom sudu Zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte.

2. E-KOMUNIKACIJA SA SUDOVIMA

E-komunikacija sa sudovima propisana je kao obveza Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

U članku 106.a Zakona o parničnom postupku, koji je u taj Zakon unijet naprijed spomenutim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prvo se navodi da se podnesak sudu može podnijeti u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava, ali da su iznimno od tog stavka državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici te pravne osobe uvijek dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.

Ako naprijed navedene osobe podnesak ne podnesu u elektroničkom obliku, sud će podnositelju naložiti da u roku od osam dana podnesak dostavi u elektroničkom obliku. Ako podnositelj ne dostavi podnesak u elektroničkom obliku u određenom roku, smatrat će se da je podnesak povučen.

Budući da je navedeni Zakon stupio na snagu 1. rujna 2019., sve pravne osobe dužne su do 1. rujna 2020. zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa.

Elektronička komunikacija sa sudovima provodi se kroz sustav eKomunikacija u koji se pravna osoba mora prijaviti.

Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu eKomunikacija su:

1. pravna osoba mora imati elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 ili više. Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.

2. pravna osoba mora imati potpisni certifikat koji se koristi za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. 

Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata pravnim osobama u Hrvatskoj su:

  • Financijska agencija (FINA)
  • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)

Za uključenje u sustav eKomunikacija pravna osoba mora na adresu elektroničke pošte: ekomunikacija@pravosudje.hr

dostaviti sljedeće podatke:

  • OIB pravne osobe
  • naziv pravne osobe
  • adresa elektroničke pošte (na tu će adresu pravna osoba dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac),
  • ime  i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u eKomunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku u sustav eKomunikacija dati ovlaštenje drugim osobama).

Kada je pravna osoba pribavila elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat te je Ministarstvu pravosuđa dostavila navedene podate, nakon čega će ju to Ministarstvo uključiti u sustav eKomunikacija, može započeti s korištenjem sustava.

Više informacija o svemu možete pročitati OVDJE.

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Entera Koprivnica d.o.o..

Ovaj članak služi za Informiranje o promjenama u zakonodavstvu - aktualni zakonodavni okvir i noviteti iz tog područja, obuhvaća i prijenos poslovanja, a vezan je uz projekt „Usluge za MSP-ove putem PPI ENTER KOPRIVNICA“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Poslovna konkurentnost.

Za više informacija o EU fondovima: https://strukturnifondovi.hr/          

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

 

 

 

 

26 08/2020
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice